Denne sida er under utarbeiding. Har de spørsmål knytt til planar, ta kontakt med seksjon for kultur,næring og utvikling, tlf. 53 48 31 00.

Namn Dokument Vedteke
Overordna beredskapsplan
 
Overordna beredskapsplan 17.12.2020
Smittevernplan
 
Smittevernplan 20.02.2020
Beredskapsplan pandemisk influensa Pandemisk influensa beredskapsplan 20.02.2020
Bustadsosial handlingsplan
 
Bustadsosial handlingsplan 25.11.2021
Veteranplan
 
Veteranplan 26.11.2020
Målbruksplan for Kvinnherad kommune Målbruksplan for Kvinnherad kommune 26.05.2016

Plan for integrering 2022 - 2026
 
Plan for integrering 02.02.2022
Kommunedelplan for omsorg, helse og sosial 2019 - 2029

 Vedteken plan

 Kunnskapsgrunnlag og analysar

28.04.2022
Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse Overordna ROS-analyse for Kvinnherad kommune 25.09.2014
Kommunedelplan for landbruk 2020 Landbruksplan for Kvinnherad 2020-2025 18.06.2020
Kommuneplan, samfunnsdelen  Kommuneplan samfunnsdel 2022

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp

2020-2028

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2020-2028

Vedlegg

Vassforsyning - Oversiktskart

Vassforsyning -  Ølve, Hatlestrand, Varaldsøy, Ænes og Hattebergsdalen

Vassforsyning - Herøysund, Husnes, Sandvoll og Utåker

Avløp - Oversiktskart

Avløp - Sunndal og Ænes

Avløp - Ænes, Varaldsøy og Årsnes

Avløp - Gjermundshamn, Rosendal og Omvikdalen

Avløp - Ølve, Uskedalen og Herøysund

Avløp - Husnes, Sunde, Valen, Sandvoll/Ersland og Halsnøy

17.09.2020

Kommunedelplan for trafikktrygging 2021-2028 Trafikktryggingsplan 2021-2028 24.06.2021
Kommunedelplan for skulebruk 2016-2028

 Kommunedelplan for skulebruk

 Forskrift om skulekringar i Kvinnherad

17.12.2015
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022

 Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsprogram 2020-2023

25.09.2014

                  

Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

 Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

 Plan- og profilteikningar

01.10.2012
Klima og energiplan 2020 Klima og energiplan 23.06.2011
Hovudplan skogvegar 2013-2025  Hovudplan skogsvegar  
Folkehelseoversikten 2015-2019  Folkehelseoversikten 2015-2019 26.03.2015
Akseptkriterium og metode for ROS  Akseptkriterium og metode for ROS 21.02.2013
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde 2015-2016 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde 2015-2016 30.01.2017
Oppvekstkår 2020 - 2030

Temaplan for oppvekstkår

Oppvekstkår - Handlingsdel

Oppvekstkår - Organisering av barnehagar og skular med endring i skulekrinsgrensene

Oppvekstkår - Heildagsskule

27.05.2021