Mowi Seawater Norway AS søkjer om utviding av maksimal tilleten biomasse (MTB) frå 3600 til 4680 tonn ved lokalitet 24135 Utåker i Kvinnherad kommune.
Det blir ikkje søkt om anleggsendring. Anleggsplasseringa vært godkjent etter akvakulturregelverket 23.11.2016. For å motverke ein mogleg negativ effekt på villaksen, vil ein nytta storsmolt som gjev redusert produksjonstid i sjø, samt fortsette med ein proaktiv lusestrategi. Mowi ønskjer på lengre sikt å konsentrera drifta på større og færre lokalitetar i regionen.
Utåker er ein av deira beste lokaliteter med potensiale til auka produksjon av laks.

Her finn du søknad og saksdokument