Ynskjer du å dyrke nye areal til jordbruksføremål? Då må du søkje kommunen om løyve, jamfør forskrift om nydyrking § 4. Før du søkjer, kan det vere lurt å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

Det er fleire tema som må vurderast i ein slik søknad:

  • Om det er ynskjeleg å styrkje driftsgrunnlaget til garden
  • Om nydyrkingstiltaket legg til rette for gode løysingar
  • Naturmangfaldslova
  • Kantvegetasjon

Meir informasjon om søknaden og søknadsskjema finn du hjå Landbruksdirektoratet.