Sektor Teknikk og Miljø

Sektorleiar
Sigbjørn Øye
E-post: sigbjorn.oye@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 915 31 482
 

Sektor Omsorg, helse og sosial

Sektorleiar
Åslaug Brænde
E-post: aslaug.braende@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 911 38 334

Sektor Oppvekst

Sektorleiar
Anne Sofie Bjelland Kjeka
E-post: anne.sofie.bjelland.kjeka@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 991 03 430

Sektor Samfunnsutvikling

Sektoren sine oppgåver omfattar:

 • Drift og utvikling av Kvinnherad kultursenter med kulturhus og kino
 • Drift og utvikling av Kvinnherad bibliotek med hovudbibliotek på Husnes og bokbuss
 • Drift og utvikling av Kvinnherad Frivilligsentral
 • Kulturadministrasjon: kulturvern, kunst og kulturformidling, den frivillige kultursektoren, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • Kommunale museum: Skipsbyggjarmuseet Skaalurensamlinga, Haugland skulemuseum, Rødtunet
 • Strategisk næringsutvikling og rådgjeving i næringssaker
 • Tilskotsordningar i landbruket, viltforvaltning, og jord- og skogbruksforvaltning, veterinærvakt
 • Uttalesaker for havbruk og kraftproduksjon
 • Kommunalt næringsfond
 • Turistinformasjon og koordinering og utviklingsarbeid for reielivsaktørane
 • Utarbeiding av planstrategi, kommuneplanar (samfunnsdel og arealdel) og kommunedelplanar (arealplanar og temaplanar)
 • Utarbeiding av kommunale reguleringsplanar og utbyggingsavtalar
 • Behandling av private forslag til reguleringsplanar
 • Leiing og deltaking i samfunnsutviklingsprosjekt og representasjon i regionale prosjekt
 • Koordinering og utvikling av folkehelsearbeidet
 • Oppgåver knytt til naturvern og klima
 • Kartlegging og analyse av samfunnstryggleik, naturfare, risiko og sårbarheit
 • Behandling av bygge- og delingssaker
 • Oppmålingstenester
 • Ansvar for offentleg kartgrunnlag
 • Miljøretta helsevern
 • Forureiningssaker
 • Eigedomsskatt

Sektorleiar
Anbjørn Høivik
E-post: anbjorn.hoivik@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 917 05 737