Produksjonstilskot er ei fellesnemning for ei rekkje tilskotsordningar som føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søkja på.

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftssilskot til spesialisert storfeproduksjon
 • Tilskot for bevaringsverdige dyrerasar
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønsaker
 • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Meir informasjon om tilskotsordningane, kven som kan søkje, søknadsskjema osb. finn ein hos Landbruksdirektoratet.

Krav til føretak som skal søkje:

 • Må vere registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
 • Drive vanleg jordbruksproduksjon på éin eller fleire landbrukseigedomar

Har du spørsmål eller treng hjelp, er det berre å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen. 

geit og melderskin[1].JPG Tun_Gul_løe

Foto: Tore Eik