Eigedomen har i dag enkel tilkomst frå offentleg veg like ved Årsnes ferjekai. 

Området er i dag regulert til industri og i følgje kommuneplanen sin arealdel er området avsett til næringsverksemd. Området går under BN26 i kommuneplanen. Her vil det koma krav til trafikktryggleik m.m.

Heile området har enkel tilgang frå sjøen og det er mogleg å byggja kaianlegg her med god djupne. 

 

 

Dokumentasjon:

Oversikt areal.pdf

Verditakst Årsnes Industriområde - Johannessen

Verditakst Årsnes Industriområde - Bjørndal