Vestland Fylkeskommune har i brev til Kvinnherad kommune, datert 10.03.2023, gjort vedtak om skrivemåten av følgjande stadnamn i Kvinnherad kommune:

  • Krokatunellen

Vedtaket er gjort med heimel i §7 andre ledd i lov om stadnamn.

Klage;

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er 3 veker frå meldinga om vedtak er komen fram til mottakar, jf § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentleg kunngjering, tek klagefristen til frå den dagen vedtaket vert kunngjort fyrste gongen. Dei som har klagerett, har rett til å sjå saksdokumenta, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er lov til å søkje om utsett iverksetjing av vedtaket.

Ei eventuell klage skal sendast til Vestland Fylkeskommune, med kopi til Kvinnherad kommune. Klaga skal grunngjevast.

Frist for klage er 10.04.2023

Vedlegg:
Brev om vedtak
Vedtak frå Hovudutval for samferdsel og mobilitet, 14.02.2023
Vedtak frå Fylkesutvalet, 08.03.2023