Kommunedelplanen kan du lesa her 

I forordet til landbruksplanen skriv ordførar Hans Inge Myrvold:

Landbruket i Kvinnherad og framtida.

Landbruket i Kvinnherad har spelt ei stor rolle i samfunnsutviklinga, og bidrege til ein stor del av den totale sysselsettinga i kommunen. Landbruket har vore utvikla gjennom generasjonar, og er derfor ein viktig del av identiteten i lokalsamfunna og kommunen.

Kvinnherad kommune har over tid vore ein pådrivar for å stimulera og bidra med å løfta landbruket som ein av dei viktige næringsvegane i vår kommune. Landbruket har følgt opp med modernisering av bygg og god pleie av landbruksarealet, samtidig som ein har teke i bruk ny teknologi for å løyse desse store oppgåvene.

Dette vitnar om ei framtidsvon, som er heilt i tråd med nasjonale og internasjonale målsetnader.

Stortinget legg til grunn følgjande overordna målsetnad for landbruket:

•          Mattryggleik

•          Landbruk over heile landet

•          Auka verdiskaping

•          Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser

Landbruksplanen du no les, tek opp i seg alle desse nemnde punkta. Kvinnherad er soleis i takt med, og langt framme i å bidra for ei positiv utvikling av landbruket.

Det er for tida svært mange unge som overtek gardar i Kvinnherad. Det viser att i god drift, offensiv satsing, dei er flinke til å nytta moderne teknologi og kunnskap, og dei gjev eit positivt bilete av næringa. Det vert skapt nye næringar og mange er dyktige til å nytta andre ressursar som til dømes den flotte naturen vi har rundt oss.

Vi lever i eit godt og stabilt land og vi lever i eit område der folk hjelper kvarandre. Dersom vi fortset med å dra i lag og ikkje minst arbeider for å gje eit positivt inntrykk av landbruket i Kvinnherad, så har vi skapt eit svært så viktig grunnlag for trivsel, produksjon, fleire nye næringar, fortsatt vekst og ikkje minst ei næring som er attraktiv for komande generasjonar.

 

Skjermbilde.PNG