Inn på tunet er eit tilbod om aktivitet tilpassa ulike målgrupper. Med gardsdrift, dyr og natur som ramme, er målet meistring og ein betre kvardag for brukarane.

erslandsgarden inn på tunet.png

Foto: ​Erslandsgarden Inn på tunet

Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ansvar for å koordinera og utvikla arbeidet med Inn på tunet (IPT). Gjennom BU-midlar vil ein støtte fagleg utviklingsarbeid og tilbydarar av Inn på tunet tenester med kurs og aktivitetar. Informasjon på Regjeringa si heimeside

Har du spørsmål knytta til Inn på tunet, kan du ta kontakt med Statsforvaltaren i Vestland si landbruksavdeling eller Kvinnherad kommune v/landbrukskontoret.

Inn på tunet