Kvinnherad kommune vedtok i formannskapsmøte 20.04.2023 at forslag til Kommuneplan
Kvinnherad – Arealdel Kvinnherad 2050 skal sendast på høyring og leggjast ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova (pbl) § 11-14.

Planforslaget
Kommuneplanens arealdel (KPA) er eit overordna styringsdokument for den langsiktige arealdisponeringa i Kvinnherad kommune. Arealdelen følgjer opp mål og strategiar i kommuneplanens samfunnsdel (KPS) som vart vedtatt i 2022. Kommuneplanens arealdel tek utgangspunkt i arealstrategiane fastset i samfunnsdelen for å sikre ein arealbruk som bidreg til berekraftig utvikling av ein grøn, fisk og attraktiv kommune. Plantema for rulleringa har vore bustad, næring, tenesteyting, friluftsliv, grønnstruktur, småbåthamn, handtering av overskotsmassar, råstoffressursar og byggjegrense mot sjø.

yPldNOO 8XKRVS 5Tz 75yM 7Zvj 3WdMx 1r 1NB 4rHLli 2TkSNHyPPPPyd 16tSx 6z 3  OM 0f  5BVTnllFPkvPPOk 6ZNm 1iY 1nSnMo 0Q 4cCAyP 8Dna 9Mo 8ITn 4IAAAAASUVORK 5CYII=