Aktivitet og rehabilitering

Eining Aktivitet og rehabilitering omfattar ergo- og fysioterapi, varmebasseng, hjelpemiddellager, Frisklivssentral, Aktiv fritid og dagaktivitetstilboda innan psykisk helse (Vangstova aktivitetshus, Fatland aktivitetshus og Møteplassen Aksen). Føremålet er mellom anna rehabilitering, hjelp og støtte til eigenmeistring, hjelp og støtte til livsstilsendring, å oppleve i meiningsfull fritid og sosialt samvere med andre og meistringsopplevingar gjennom arbeid, fysisk aktivitet, friluftsliv, natur og kultur.

Einingsleiar: Geir Ove Fosse
Tlf. 90 69 47 91
E-post: geir.ove.fosse@kvinnherad.kommune.no

Barn og familie

Barn og familie omfattar fire avdelingar; barnevern, PP-tjeneste, helsestasjon og tiltak og ressurs. Dei fleste kommunale hjelpetenester til barn, unge og deira familiar er samla her.

Einingsleiar: Sturla Helland
Tlf. 97 02 43 20
E-post: sturla.helland@kvinnherad.kommune.no

Brann og redning

Einingsleiar: Atle Josdal

Tlf. 94 78 53 08
E-post: atle.josdal@kvinnherad.kommune.no

Bringedalsbygda barnehage

Einingsleiar: Solveig Vik

Tlf.: 40 24 01 43
E-post: solveig.vik@kvinnherad.kommune.no

Bringedalsbygda skule

Einingsleiar: Nina Bernhardsen

Tlf.: 48 13 06 47
E-post: nina.bernhardsen@kvinnherad.kommune.no

Bu- og habilitering

Bu- og habilitering er ei eining i sektor for omsorg, helse og sosial som yt tenester etter helse- og omsorgstenestelova til barn, unge og vaksne med varige og omfattande funksjonsnedsettingar. Tenestene vert gjeve i eigen bustad, i bufellesskap, i avlastningsbustad og som aktivitetstilbod ved dagsenter.

Einingsleiar: Hilde Bakkebø

Tlf.: 97 77 83 77
E-post: hilde.bakkebo@kvinnherad.kommune.no

Bygg og eigedom

Einingsleiar: Knut Bjørgvik

Tlf.: 48 86 94 66
E-post: knut.bjorgvik@kvinnherad.kommune.no

Ergo- og fysioterapi - avdeling under eining Aktivitet og rehabilitering

Avdeling for ergo- og fysioterapi omfattar ergoterapitenesta, fysioterapitenesta (både faste tilsette og terapeutar med kommunal driftsavtale), kommunalt hjelpemiddellager og Husnes varmebasseng.

Avdelingsleiar: Miann Eylegar

Tlf.: 91 37 97 49
E-post: miann.mari.eylegar@kvinnherad.kommune.no

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka deg sjølv er den betalinga du får.

Leiar: Veronica T. Thorsen
Tlf. 90 07 65 43
E-post: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no

Halsnøy skule

Einingsleiar: Jorunn Teigen Sætre

Tlf.: 91 34 50 04
E-post: jorunn.teigen.saetre@kvinnherad.kommune.no

Heimetenester nord og sør

Heimetenestene omfattar heimesjukepleie, praktisk bistand, BPA ordning, bufellesskap og dagsenter til ungdom over 18 år.

Einingsleiar nord: Ellen Korsvold

Tlf.: 95 76 81 75
E-post: ellen.korsvold@kvinnherad.kommune.no

Einingsleiar sør: Sigurd Næss

Tlf.: 97 02 43 19
E-post: Sigurd.naess@kvinnherad.kommune.no

Helse

Einingsleiar: Irina Zimina

Tlf.: 48 89 40 55
E-post: irina.zimina@kvinnherad.kommune.no

Husnestunet og Halnsøytunet

Husnestunet er ein institusjon med 46 senger fordelt på 3 avdelingar.
* Samhandlingsavdelinga har 13 korttidsplassar. Her finn du og kommunen sitt omgåande hjelpetilbod (2 KAD senger ).
* Somatisk avdeling har 15 plassar – langtid og avlastningsplassar
* Aldersdemensavdelinga har 16 plassar fordelt på 2 små avdelingar - Bestestova og F-bygget

Halsnøytunet har 21 sjukeheimsplassar og 7 bustadar i bemanna bufellesskap. Vi har avdeling for dei som treng skjerming, langtidsplassar og korttidsplassar på institusjonen. 

Einingsleiar: Anne Tangen Rørdal

Tlf.: 90 94 97 50
E-post: anne.rordal@kvinnherad.kommune.no

Husnes ungdomsskule

Einingsleiar: Trude Sundsteigen

Tlf.: 90 75 46 79
E-post: trude.sundsteigen@kvinnherad.kommune.no

IT - avdeling under Administrasjon

Avdelingsleiar: Ronny Raudstein

Tlf.: 48 99 62 11

E-post: ronny.raudstein@kvinnherad.kommune.no

Kulturskulen - eining under sektor Oppvekst

Einingsleiar: Kiril Zimin

Tlf.: 45 66 58 92
E-post: kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no
 

Kvinnherad bibiliotek - avdeling under sektor Samfunnsutvikling

Avdelingsleiar: Trude Hege Bergesen (biblioteksjef)

Tlf.: 48 30 45 92

E-post: trude.hege.bergesen@kvinnherad.kommune.no

Matforsyning

Einingsleiar: Finn Ove Solberg

Tlf.: 91 56 98 72
E-post: finn.ove.solberg@kvinnherad.kommune.no
 

Myrane barnehage

Einingsleiar: Lars M. Kaldestad

Tlf.: 99 29 30 56
Epost: lmk@kvinnherad.kommune.no

NAV Kvinnherad

Einingsleiar: Oddny Susanne Vågen

Tlf.: 95 76 89 66
E-post: oddny.susanne.vagen@kvinnherad.kommune.no

Nordsida oppvekstsområde

Omfattar Hatlestrand skule og barnehage, Ølve barnehage og Varaldsøy barnehage.

Einingsleiar: Lilli Britt Urheim

Tlf.: 92 44 45 14
E-post: lilli.britt.urheim@kvinnherad.kommune.no

Styrar i barnehagane: Viviann Tuften

tlf::45 28 10 05

E-post: vivian.tuften@kvinnherad.kommune.no

 

Næring - avdeling under sektor Samfunnsutvikling

Avdelingsleiar: Grete Solheim (næringssjef)

Tlf.: 99 15 37 85

E-post: grete.solheim@kvinnherad.kommune.no

Omvikdalen barnehage

Einingsleiar: Jeaneth Sundal Rangsæter

Tlf.: 93 86 14 21
E-post: jeaneth.sundal.rangsaeter@kvinnherad.kommune.no

Omvikdalen skule

Einingsleiar: Heidi Hatteberg

Tlf.: 97 98 40 16

heidi.hatteberg@kvinnherad.kommune.no

 

Personal - avdeling under Administrasjon

Avdelingsleiar: Yngvar Skarveland

Tlf.: 91 85 92 15

E-post: yngvar.skarveland@kvinnherad.kommune.no

Plan - avdeling under sektor Samfunnsutvikling

Avdelingsleiar: Rune Helland (plansjef)

Tlf.: 91 65 79 70

E-post: rune.helland@kvinnherad.kommune.no

Prosjektering og eigedom

Einingsleiar: Erlend Bøyum

Tlf.: 93 20 25 74
E-post: erlend.boyum@kvinnherad.kommune.no

Reinhald

Einingsleiar: Siv Karin Ersland

Tlf.: 90 57 56 47
E-post: siv.karin.ersland@kvinnherad.kommune.no

Rosendal skule

Rosendal skule omfattar Rosendal ungdomsskule og Malmanger skule.

Einingsleiar: Bjørn Olav Tveit

Tlf.: 47 23 61 87
E-post: bjorn.olav.tveit@kvinnherad.kommune.no

Rektor Rosendal ungdomsskule: Rune Melheim
E-post: rune.melheim@kvinnherad.kommune.no

Rektor Malmanger skule: Kjersti Berge
E-post: kjersti.berge@kvinnherad.kommune.no

Rosendalstunet

Einingsleiar: Tone Tufta Gaugstad

Tlf.: 92 45 76 80
E-post: tone.tufta.gaugstad@kvinnherad.kommune.no

Rus- og psykiske helsetenester

Behandling, oppfylging og kurstilbod til menneske med rus og/eller psykisk liding. Dag-og døgntenester.

Einingsleiar Linn Stene Hellås

Tlf.: 95 96 06 51
E-post: linn.stene.hellaas@kvinnherad.kommune.no

Skarveland skule

Einingsleiar: Anne-Grethe K. Berge

Tlf.: 93 89 57 48
E-post: anne.grethe.berge@kvinnherad.kommune.no

Sunde barnehage

Einingsleiar: Grete Kjerpeseth

Tlf.: 90 69 78 64
E-post: grete.kjerpeset@kvinnherad.kommune.no

Sunde skule

Einingsleiar: Sindre Nyborg

Tlf.: 91 58 24 62
E-post: sindre.nyborg@kvinnherad.kommune.no

Undarheim barnehage

Einingsleiar: Åsta Johnsen

Tlf.: 93 04 41 14
E-post: Asta.johnsen@kvinnherad.kommune.no 

Undarheim skule

Einingsleiar: Eva Refvik

Tlf.: 99 56 23 07
E-post: eva.refvik@kvinnherad.kommune.no 

Uskedalen barnehage

Einingsleiar: Ann Irene Sæle

Tlf.: 94 84 59 03
E-post: ann.irene.saele@kvinnherad.kommune.no

Uskedalen skule

Einingsleiar: Odd Steinar Arnesen

Tlf.: 90 72 27 66
E-post: odd.steinar.arnesen@kvinnherad.kommune.no

Vaksenopplæring

Einingsleiar: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf. 46 82 67 85
E-post: lene.gjuvsland.skjelnes@kvinnherad.kommune.no

 

Valen skule

Einingsleiar: Frode Gaasdal

Tlf.: 98 62 51 94
E-post: frode.gaasdal@kvinnherad.kommune.no

Vatn og avløp

Eining for vatn og avløp driftar alle kommunale vass- og avløpsanlegg inkludert leidningsnett.

Einingsleiar: Egil Eide

Tlf.: 99 35 61 26
E-post: egil.eide@kvinnherad.kommune.no

Veg og park

Einingsleiar: Terje Natland

Tlf.: 99 57 41 21
E-post: terje.natland@kvinnherad.kommune.no

Vurdering og koordinerande eining

Avdelingsleiar Ingegjerd Meltzer Tufte
Mobil: 48 01 01 24

Kontaktperson koordinering: Mette Aasen
Mobil: 90 56 82 96

E-post: koordinerande.eining@kvinnherad.kommune.no

 

Økonomi - avdeling under Administrasjon

Avdelingsleiar: Yngvar Skarveland

Tlf.: 91 85 92 15

E-post: yngvar.skarveland@kvinnherad.kommune.no

 

Øyatun skule

Einingsleiar: Hege Mehammar-Tofte

Tlf.: 90 12 40 18
E-post: hege.mehammer.tofte@kvinnherad.kommune.no

Åkra oppvektsenter

Åkra oppvekstsenter omfattar Åkra skule( 1-7) og Åkra barnehage.

Einingsleiar: Signe Tjeldflåt

Tlf.: 41 52 17 52
E-post: signe.tjeldflaat@kvinnherad.kommune.no

Styrar barnehage: Gunnlag Vågen Tjelmeland
E-post: gunnlaug.vaagen.tjelmeland@kvinnherad.kommune.no